Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten gesloten tussen Stuc and Staff bv, gevestigd te Ledergemstraat 65 unit 13, 9041 Oostakker, België (hierna "Stuc&Staff") en de klant (hierna "Klant"), ongeacht de woonplaats of zetel van de Klant en ongeacht de plaats van levering.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

2. Aanbiedingen, aanvaarding en annulering van bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Stuc&Staff, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en exclusief BTW, transport-, verpakkings- en verzekeringskosten, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Stuc&Staff behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen in geval van stijgende kosten door omstandigheden buiten haar controle.

2.3 Bestellingen zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Stuc&Staff.

2.4 Bij annulering van een bestelling door de Klant is deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de te factureren prijs verschuldigd aan Stuc&Staff, tenzij anders overeengekomen.

3. Levering

3.1 De goederen kunnen opgehaald worden in onze fabriek op afgesproken datum.

3.2 De bestellingen kunnen geleverd worden via een externe transporteur. De Klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen op de afgesproken leveringsdatum. De goederen zijn vanaf het ogenblik van de levering, zodra zij de fabriek verlaten, voor risico van de klant zelfs wanneer Stuc&Staff het vervoer organiseert.

3.3 Levering wordt geacht te zijn voltooid bij ontvangst van de goederen of na kennisgeving dat de goederen beschikbaar zijn voor de Klant.

3.4 Overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Bij niet-inontvangstname van goederen op de leveringsdatum blijven deze voor risico van de Klant, inclusief brandrisico.

3.6 Stuc&Staff behoudt zich het recht voor om bestellingen gedeeltelijk te leveren.

4. Gebreken

4.1 Klachten over zichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Stuc&Staff. Klachten over verborgen gebreken dienen uiterlijk 8 dagen na ontdekking te worden gemeld.

4.2 Klachten na verwerking, bewerking of doorverkoop van goederen zijn niet geldig.

4.3 Bij gegronde klachten is Stuc&Staff beperkt tot vervanging of terugbetaling van de prijs van de goederen.

5. Betaling

5.1 Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant vertragingsrente en een forfaitaire vergoeding verschuldigd, zoals wettelijk bepaald.

5.3 Stuc&Staff behoudt zich het recht voor om bij wanbetaling verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

6. Contractuele verhouding - ontbinding

6.1 Stuc&Staff kan verdere uitvoering van overeenkomsten opschorten bij niet naleving door de Klant.

6.2 Stuc&Staff behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te ontbinden in geval van wanprestatie door de Klant.

7. Aansprakelijkheid en overmacht

7.1 Stuc&Staff is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden.

7.2 De Klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de goederen en vrijwaart Stuc&Staff voor vorderingen van derden.

7.3 Stuc&Staff is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Stuc&Staff.

7.4 Stuc&Staff behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht of andere gerechtvaardigde redenen, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendomsrecht van de verkochte goederen gaat pas over op de Klant na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.

8.2 Risico's van de goederen gaan over op de Klant bij levering of bij niet-inontvangstname.

8.3 Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Stuc&Staff het recht om de goederen terug te nemen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Stuc&Staff behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op geleverde goederen.

9.2 De Klant mag geen inbreuk maken op deze rechten en dient eventuele inbreuken direct te melden aan Stuc&Staff.

10. Privacy

10.1 Persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik door Stuc&Staff en zullen niet worden verkocht, verhandeld of op enige wijze worden doorgegeven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

11. Toepasselijk recht en bevoegdheid

11.1 Geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van België.

11.2 Op alle overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

12. Varia

12.1 Nietigheid van een deel van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.2 Stuc&Staff behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via de website of via andere geschikte communicatiekanalen.